201506.05
0
0

ÜCRETİMİN SİGORTAYA EKSİK BİLDİRİLMESİNDE NE YAPABİLİRİM?

Hizmet tespiti davası, sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılan yahut sigorta primleri gerçek ücretinden düşük gösterilen işçilerin eksik sigorta primlerinin ödenmesi amacıyla ikame edilen bir dava türüdür. Bu davalarda önemli husus, işçinin sigortasız çalıştığı dönemi veya ücretinin gerçeğe aykırı olarak sigortaya eksik bildirildiğini ispatlamasıdır. Bir iş yerinde sigortasız olarak çalışan işçi bu hususu o iş yerinde bordrolu çalışan kimselerin tanıklığı ile ispatlayabilir. Yine bu tür davalarda komşu iş yeri çalışanlarının tanıklığı da çok büyük önem arz etmektedir. Özetle işçiyi işverenin karşısında korumak için yapılan yasal düzenlemeler gereği çalışma olgusu her türlü delille ispat edilebilecektir.

İşçinin ücretinin sigortaya eksik bildirildiğinden bahisle açılacak hizmet tespiti davalarında ise; gerçek ücretin ispatı ücret miktarına göre değişiklik göstermektedir. Yazılı delille ispat sınırının altında kalan kısım için ücretin tanıkla ispatı mümkün iken; bu sınırı aşan dilimde bulunan ücretin ispatı için yazılı belge şartı aranmaktadır. Konuyla ilgili Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’ nin yeni tarihli bir kararında;

“…Davanın niteliği gereği, çalışma olgusunun her türlü delille ispatlanabilmesine karşılık ücretin ispatında bu denli bir serbestlik söz konusu değildir. Çalışma olgusunun her türlü delille kanıtlanması olanağı bulunmakla birlikte ücret alma iddialarının yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Ücret miktarı HMK’ nın Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası delaletiyle H.U.M.K. 288. maddesinde ( 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 200. maddesi ) belirtilen sınırları aşıyorsa yazılı delille ispatlanmalıdır.” (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’ nin 24.09.2013 tarihli, 2013/1701 E., 2013/17334 K. sayılı kararı)