201505.10
0
0

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku satıcı ve sağlayıcılar karşısında daha güçsüz bir pozisyonda olan tüketicileri korumayı amaçlamaktadır. Tüketici mevzuatından doğan haklarınızı illa dava yoluyla ileri sürmek zorunda değilsiniz. İl ve ilçe merkezlerinde kurulan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurarak da bu haklarınıza kavuşabilirsiniz. Bu yol daha kısa ve daha ekonomik olsa da hakem kararları yalnızca bedeli belli bir meblağın altında olan uyuşmazlıklarda ilam hükmünde olmaktadır. Bedelin aşıldığı durumlarda ise kararlar yalnızca yol gösterici niteliktedir. Bu hallerde haklarınızı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvuru yoluyla değil de tüketici mahkemelerinde açacağınız dava ile aramak daha kesin bir sonuç verecektir.

“Buna rağmen Yüksek Mahkememiz Yargıtay’ ın tüketicileri koruyucu yeni tarihli içtihadı uyarınca; şirketlerin 3300 TL’ nin altında olan alacak için doğrudan icra takibi yapmak yerine tüketici hakem heyetine gitmesinin zorunlu olduğu noktası gözden kaçırılmamalıdır. “ şeklinde bir ekleme yapabiliriz. Yine 2015 yılı parasal sınırları da siteye eklememiz daha bilgilendirici olur kanısındayım.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncımaddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

a)İlçe tüketici hakem heyetleriiçin üst parasal sınır, 200 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdekiil tüketici hakem heyetleriiçin parasal sınır, 200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.