Yurtdışındaki Boşanma Davasının Türkiye’de Geçerliliği
201602.01
0
0

Yurtdışındaki Boşanma Davasının Türkiye’de Geçerliliği

Yurtdışında boşanmış kişiler, Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamak için tanıma davası açmaları gerekmektedir. Boşanma kararı Türkiye’deki mahkemeler tarafından tanındığında ancak Türkiye’de boşanma gerçekleşmiş sayılabilmektedir. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınması halinde Türkiye’deki boşanma tarihi yurtdışındaki mahkeme tarihi olacaktır. Yabancı boşanma kararının tanınması davasını Türkiye’de açabilecek kişiler arasında sadece…

İşçinin Verdiği İbraname Çoğu Zaman Geçersizdir
201602.01
0
0

İşçinin Verdiği İbraname Çoğu Zaman Geçersizdir

Herhangi bir nedenle işten ayrılırken işçinin işvereni ibra etmesi gayesiyle verilen ibraname aslında çoğu zaman geçersiz olmaktadır. Zira Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre 01.07.2012 tarihinden sonra verilen ibranamelerin geçerli olabilmesi için birkaç şart taşıması gerekmektedir. Şöyle ki: Öncelikle ibraname yazılı olmalıdır, İbraname, iş akdinin sona ermesinden itibaren en az 1 ay sonrasının tarihini taşıması gereklidir, İşçiye…

İşçi Alacakları İflas Erteleme Kararından Etkilenmez
201509.14
0
0

İşçi Alacakları İflas Erteleme Kararından Etkilenmez

Ülkemiz ekonomisinde pek çok şirket iflasın eşiğine gelmekte ve mahkemeden iflas davası açarak iflas erteleme talebinde bulunmaktadır. Mahkemeler de şirket aleyhine başlatılmış icra takiplerini tedbiren durdurmaktadır. Yıllarca emek veren çalışanlar da bu durumdan etkilenmekte ve ya işten çıkartılmakta yada maaşını alamadıkları için istifa ederek işten ayrılmaktadır. Her iki durumda da şirketler çalışanlara tazminatlarını, maaş ve…

Emekli Memura Müjde! Artık 30 Yılı Aşan Hizmet Sürelerinize Karşılık Doğmuş İkramiyelerinizi Alabileceksiniz!
201508.31
0
0

Emekli Memura Müjde! Artık 30 Yılı Aşan Hizmet Sürelerinize Karşılık Doğmuş İkramiyelerinizi Alabileceksiniz!

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’ nda yer alan önceki düzenlemeler uyarınca; memurların emekli ikramiyeleri hesaplanırken 30 yılı aşan hizmet süreleri dikkate alınmıyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi 25.02.2014 tarihinde verdiği devrim niteliğindeki kararla “Emekli ikramiyesinin hesaplanması sırasında 30 yılı aşan süreler dikkate alınmaz.” İbaresini Anayasa’ ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. İptal kararı 07.01.2015 tarihinde Resmi Gazete’…

Tazminatınızı Almanız İçin Dava Sonucunu Beklemenize Gerek Yok!
201508.03
0
0

Tazminatınızı Almanız İçin Dava Sonucunu Beklemenize Gerek Yok!

Hangi Durumda Dava Sonucunu Beklemeden Tazminatınızı Alabilirsiniz? Hukuka aykırı bir eylem, sonucunda zarara yol açıyorsa bu eylem ‘haksız fiil’ olarak tanımlanabilir. Örneğin trafik kurallarını ihlal etmek, bir ‘haksız fiil’dir. Haksız fiil, maddi ve manevi zararlara yol açabilir. Bu durumda, haksız fiili gerçekleştiren kişinin, haksız fiil sonucunda ortaya çıkan zararı gidermesi gerekmektedir. Yasa koyucumuz haksız fiilden…

Günlük ve Haftalık Çalışma Saatlerinizle İlgili Yasal Haklarınızı Biliyor Musunuz?
201507.27
0
0

Günlük ve Haftalık Çalışma Saatlerinizle İlgili Yasal Haklarınızı Biliyor Musunuz?

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi; iş görme, bağlılık ve zaman unsurlarından oluşur. İşçi işverenin emir ve talimatları doğrultusunda sözleşmede belirlenen görevleri yerine getirir ve ücrete hak kazanır. Taraflar arasındaki emir-talimat zinciri işçiyi işveren karşısında korunmaya mecbur kılar. Bu sebeple yasa koyucu kanuni düzenlemeler esnasında işçinin zayıf olduğu düşüncesiyle hareket etmiş ve işçiyi koruyucu düzenlemeler…

Aldatan Eş, Malvarlığını Yitirebilir!
201507.03
0
0

Aldatan Eş, Malvarlığını Yitirebilir!

Zina Nedir? Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Yasa koyucumuz da bu bilinçle hareket etmiş ve yasal düzenlemelerini öncelikle ailenin birlik ve düzenin korunması esasına dayandırmıştır. Bu nedenle eşlerin birbirine saygı ve sadakat bağlarıyla bağlı olması gerektiği özü benimsenmiş, aldatma eylemi Türk Medeni Kanunumuzda mutlak boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Yani aldatmanın varlığı halinde tarafların boşanmalarına…

Mobbinge Uğrayan Çalışanlara Hangi Yasal Haklar Tanınmıştır?
201506.24
0
0

Mobbinge Uğrayan Çalışanlara Hangi Yasal Haklar Tanınmıştır?

Mobbing Nedir? Mobbing, işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir sistematik içinde devam eden pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdurların kişiliklerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren olumsuz davranışların tamamı olarak ifade edilebilir. Peki Siz Mobbing Mağduru Olabilir Misiniz? İş dışında diğer sosyal ortamlarda…

Kiraya Verenin Keyfi Zam Artırımına Son!
201506.11
0
0

Kiraya Verenin Keyfi Zam Artırımına Son!

Her yıl kira artışı ne olacak endişesi taşıyan kiracılara güzel haber! 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu, kiraya verenlerin keyfi zam artışlarını denetim altına almıştır. Türk Borçlar Kanunu m. 344 hükmü uyarınca; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, ancak bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır. Uygulamada ise…

İş Sözleşmesinin İşverenle Karşılıklı Feshi Geçersiz Olabilir
201506.06
0
0

İş Sözleşmesinin İşverenle Karşılıklı Feshi Geçersiz Olabilir

İş sözleşmesinin işverenle karşılıklı olarak feshedilmesi bazı durumlarda işçi yararına geçersiz olabilir. İş kanunumuzda bu fesih türü yer almasa da iş sözleşmesinin işçi ve işveren arasında karşılıklı feshi hukukumuzda ‘ikale sözleşmesi’ yani bozma sözleşmesi olarak adlandırılır. Yargıtay kararlarına göre ikale sözleşmesinin geçerli olduğunun kabulü için bu sözleşmenin imzalanmasında, talebin işçiden geldiğinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde…